•  > 

e-MJV-applicatie

 


Direct inloggen e-MJV-webapplicatie

 

Algemeen

Wat is het e-MJV?

Het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV) is een beveiligde en afgeschermde webapplicatie waarmee:

  • bedrijven hun integraal PRTR-verslag, MJA-rapportage en/of hun getalsmatige rapportage voor de olie- en gaswinningsindustrie elektronisch opstellen en indienen;
  • het betrokken bevoegd gezag de verslagen beoordeelt.

Waarom rapportage via het e-MJV?

Het e-MJV is in 2004 geďntroduceerd als alternatief voor de papieren MJV’s. Voor zowel bedrijven als bevoegde gezagen heeft het e-MJV grote voordelen, zoals lagere administratieve lasten, meer gebruiksgemak, een kortere doorlooptijd van het proces van indiening en beoordeling én een kwaliteitsverbetering.

Voor wie is het e-MJV bedoeld?

Het uitgangspunt is dat de bedrijven die op basis van bijlage I van de E-PRTR-verordening verslagplichtig zijn, jaarlijks moeten rapporteren over de emissies en afvaltransporten die uitkomen boven de drempels die in de stoffenlijst voor het integrale PRTR-verslag zijn opgenomen.

Met een aantal bedrijfstakken die niet onder de verordening vallen, heeft het Ministerie van VROM  afspraken gemaakt dat zij toch hun milieugegevens via het e-MJV indienen. Daarnaast kan het bevoegd gezag afspraken over rapportage via het e-MJV vastleggen in de vergunning.

Vanaf 2010 (verslagjaar 2009) kunnen ook bedrijven in de olie- en gaswinningsindustrie hun getalsmatige rapportage via het e-MJV indienen. Deze rapportage kent een andere grondslag dan de E-PRTR-verordening. De rapportage in het kader van de milieuconvenanten is met ingang van verslagjaar 2009 komen te vervallen.

Het betrokken bevoegd gezag beoordeelt de aangeleverde verslagen via hetzelfde systeem.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen ten opzichte van vorig jaar?

Tot en met 2009 (verslagjaar 2008) was het e-MJV een softwareapplicatie die moest worden gedownload en geďnstalleerd. Dit is nu niet meer nodig, omdat het e-MJV direct via internet invulbaar is.

Nieuw is ook dat het MJV in het kader van het Besluit Milieuverslaglegging en de rapportage voor het Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (E-PRTR) in het e-MJV zijn geďntegreerd tot het integraal PRTR-verslag. Het MJV en het PRTR-verslag, die vanaf 2008 naast elkaar bestonden, komen daarmee te vervallen.

Waarom wordt het e-MJV nu een webapplicatie?

Vanaf verslagjaar 2003 is het e-MJV een softwareapplicatie geweest, die moet worden gedownload en geďnstalleerd om ermee te kunnen werken. Vanaf 2010 (verslagjaar 2009) wordt het e-MJV een webapplicatie die direct via internet te benaderen is.

Dit sluit beter aan bij de situatie dat steeds meer bedrijven werken met een server based netwerkomgeving, waarin installatie van programma’s op een desktop niet meer mogelijk is.

Daarnaast zullen er naar verwachting minder technische problemen zijn en kunnen eventuele problemen opgelost worden zonder dat een nieuwe versie gedistribueerd hoeft te worden. Ook de besturingssystemen Apple en Linux en de gangbare internetbrowsers worden ondersteund.

Opbouw en beheer van het e-MJV 

Het e-MJV is modulair opgebouwd. Het integraal PRTR-deel en het deel voor de olie- en gaswinningindustrie bestaat onder andere uit de modules lucht, water en lokale thema's. Sinds 2006 (verslagjaar 2005) maken alle bedrijven die zijn aangesloten bij het convenant MJA gebruik van het e-MJV om hun energiegegevens te rapporteren in de module MJA.

Uiteraard wordt er continu gewerkt aan de verdere verbetering en ontwikkeling van het e-MJV. Bij de uitvoering van de monitoring via het e-MJV werkt FO-Industrie nauw samen met SenterNovem en het  RIVM. Samen verzorgen wij het beheer van het e-MJV.

De uitvoering van MJA wordt gefaciliteerd door SenterNovem. Voor inhoudelijke informatie over MJA energie-efficiency klik hier en voor inhoudelijke informatie over MJA monitoring klik hier.

Direct inloggen e-MJV-webapplicatie

Helpdesk

Met al uw vragen over elektronische rapportage en beoordeling in het kader van het Integraal PRTR-verslag, de MJA-rapportage en de rapportage door de olie- en gaswinningsindustrie kunt u terecht bij de helpdesk.

Beleid

Beleidsmatige informatie over milieuverslaglegging treft u hier.

 

© 03 / 09 / 2010 FO-Industrie
^